کنترل یونیت

کنترل یونیت

این پکیج در کنتر دکل های حفاری به منظور خنک کاری و روغنکاری در این دکل ها مورد استفاده قرار می گیرد.
به دلیل شرایط خاص محیطی محل قرار گیری تجهیز ات حفاری (hazard zone) باید تمهیدات خاصی برای این سیستم ها در نظر گرفته شود تا امنیت محل و دیگر تجهیزات تامین گردد .
این یونیت ها تا کنون از کشورهای مختلفی نظیر چین، آلمان و آمریکا تامین می گردید.
با توجه به دانش درون و حمایت از دانش و تخصص داخلی این یونیت در داخل کشور و توسط این شرکت طراحی و ساخته شد.