نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران 2018

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی تهران 2017

نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی اهواز 1396