لول گیج

در دما و فشار های بالا استفاده ازنمایش دهنده سطح از نوع tubular طبق استاندارد های وزارت نفت ایران امکان پذیر نمی باشد و می بایست از تجهیزات زره دار استفاده کرد. از این تجهیزات بویژه در سرویس های بخارفشار بالا بطور متداول استفاده می شود.
این تجهیزات بر اساس بازتابش نور خارجی عمل می کنند و به نوع Reflex معروف می باشند.
  • دمای کاری ۲۰- ~ ۱۰۰ درجه سانتی گراد
  • فشار کاری ۱- ~ ۴۰ بار گیج
  • اتصال : بر اساس در خواست
  • طول : مطابق درخواست